Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viajustonebullet justonebullet

January 12 2020

8615 6d10 390
Reposted frombookinistka bookinistka viapoppyseed poppyseed
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaMsChocolate MsChocolate
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish

January 09 2020

Reposted fromshakeme shakeme

January 08 2020

Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
5555 506e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viashakeme shakeme
5535 c24d 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viashakeme shakeme

December 17 2019

6147 e1f1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaverdantforce verdantforce
4986 a546 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianatory natory

December 15 2019

1736 3efc 390
Reposted fromteijakool teijakool
3807 8adc 390
Reposted fromxawery xawery
8216 f38c 390
Reposted fromipo ipo viaalensztajn alensztajn

December 12 2019

Reposted fromgruetze gruetze viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl