Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

3674 39f7 390
Reposted fromaletodelio aletodelio
1251 445b 390
Hala Gąsienicowa, Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
5565 7f45 390
6085 fd6c 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromsilence89 silence89 viamonjurka monjurka
Reposted fromshakeme shakeme viamonjurka monjurka
Reposted fromshakeme shakeme viamonjurka monjurka
Reposted fromshakeme shakeme viamonjurka monjurka
2180 6500 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaretaliate retaliate
4101 0d37 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabessinda bessinda

October 16 2017

7545 a032 390
Reposted fromverronique verronique
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonjurka monjurka

October 15 2017

Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr
5335 8ec5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaybeyou maybeyou

July 12 2017

8269 c746 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl