Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— "Dolina Muminków w listopadzie"
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viainherownway inherownway
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaRozaa Rozaa
Reposted fromIriss Iriss viainherownway inherownway
Reposted fromshakeme shakeme viaredsunrise redsunrise
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viacatherineee catherineee
8214 b017 390

June 21 2015

3300 b41a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamonjurka monjurka

June 17 2015

6162 38b0 390

June 16 2015

0028 191c 390
3091 2e82 390
3080 5d74 390
4134 3c35 390
3865 6dec 390

June 14 2015

4147 116d 390
Reposted fromkotowate kotowate viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl