Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

2857 2979 390
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
5627 18a3 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaRozaa Rozaa
Reposted frombluuu bluuu

October 14 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego.
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viatriste triste
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros viakoloryzacja koloryzacja
4353 99c0 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viakoloryzacja koloryzacja

October 13 2018

4530 7a83 390
5505 8065 390
Reposted frommesoup mesoup viachlodnawdowa chlodnawdowa
9013 df4d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaabsolem absolem

October 03 2018

June 29 2018

Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations

June 27 2018

4821 d90f 390
Reposted frommrcake47 mrcake47

June 26 2018

1993 87c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunknown6 unknown6
Reposted fromshakeme shakeme viaflesz flesz

June 25 2018

2824 9b76 390
Reposted frombrumous brumous viazapachsiana zapachsiana

June 24 2018

Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.
— Witkacy
Reposted fromtomowa tomowa
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl