Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

8269 c746 390

April 17 2017

6067 a4f5 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaretaliate retaliate

April 08 2017

3767 6ac4 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaretaliate retaliate
6838 ed9e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
6945 c7b5 390

July 02 2015

(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamelomanka melomanka

June 28 2015

7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viayoucandoit youcandoit
0568 3c40 390
Reposted frombackground background viamyzone myzone
5832 b2cd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacatherineee catherineee
5296 e50a 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viacoolekuh coolekuh

June 22 2015

Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
2016 bcf8 390
7031 06e5 390
On the top of mount Rochetta, near lake garda, Trentino. ITaly.
0316 7f5b 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaazathiana azathiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl